Phê duyệt quy hoạch vùng Tp.HCM với tổng diện tích 30.404km2

Phê duyệt quy hoạch vùng Tp.HCM với tổng diện tích 30.404km2

Theo quyết định phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng Tp.HCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 của Thủ tướng Chính phủ, vùng Tp.HCM sẽ trở thành một vùng kinh tế hiện đại, là một trung tâm kinh tế lớn của cả nước và Đông Nam Á.